Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle tussen Hondencentrum Dox en cursist/klant gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen
1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar, L.A. Kieboom, van de hondenschool.
2. Bij de eerste les dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
3. Minderjarige cursisten worden in principe niet toegestaan met uitzondering van de speciaal voor kinderen bedoelde cursussen. De hondenschool behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken in overleg met de minderjarige en zijn verzorgers. In zulke uitzonderingsgevallen dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers. Tevens dient ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger tijdens alle cursusonderdelen de minderjarige te vergezellen. Ook bij de Kind/Hond cursus dient ten alle tijden een ouder c.q. wettelijke verzorger aanwezig te zijn.
4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
5. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.
Artikel 2 – Cursus
1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen.
2.De cursisten dienen de cursusgelden contant, per PIN of per Ideal betaling te voldoen voor of bij aanvang van de cursus.
3.  Inschrijving middels een inschrijfformulier op de hondenschool dan wel via de website of telefonisch, indien cursist alle persoonlijke gegevens en de gegevens van de hond heeft opgegeven, verplicht de cursist tot betaling van het verschuldigde cursusgeld. Annuleren is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde cursusgelden zullen dan, met aftrek van 10 euro administratiekosten en eventueel kosten van aangeleverd cursusmateriaal, worden gerestitueerd. Bij annuleringen na 10 dagen voor aanvang van de cursus zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.
4. De hondenschool heeft het recht cursisten de cursus te weigeren als:
a: de cursus niet betaald is.
b: de hond niet met andere honden in de groep kan.
c: een cursist de cursus verstoort.
d: een cursist gebruik maakt van correctieve middelen (vb. slipketting, prikband, anti trektuig, stroomband) of fysiek geweld in de omgang, opvoeding en training van de hond.
5. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar ratio worden gerestitueerd vanaf het moment van de overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de kosten van geleverd cursusmateriaal en administratiekosten. Cursist kan er ook voor kiezen om de cursus, in overleg en overeenstemming met de hondenschool, op een ander moment te vervolgen.
6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld –na aftrek van de kosten van geleverd cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
7. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de train(st)er en naar mogelijkheden van de train(st)er ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.
8. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
9. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondencentrum Dox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel opgelopen op het terrein van de hondenschool.
Artikel 3 – Privélessen
1. Overeenkomst/opdracht tot privéles kan aangegaan worden door te reageren op een aanbod van de hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, telefoonnummer van zichzelf evenals naam, ras en leeftijd van de hond opgeeft.
2. De cursist ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak van privéles/consult.
3. Hondenschool is gerechtigd een vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening te brengen bij cursist.
4. Afspraken dienen minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd.
5. Bij annuleren van een afspraak minder dan 48 maar meer dan 24 uur van tevoren wordt 50% van de kosten van privéles in rekening gebracht. Bij annuleren van een afspraak 24 uur of minder van tevoren wordt het volledige bedrag van privéles in rekening gebracht.
6. Een privéles dient volledig betaald te worden indien er opdracht is gegeven. Cursist is verplicht dit contant of per PIN te voldoen aan het eind van iedere privéles.
Artikel 4 – Reglement van orde
1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de train(st)er zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
2. Honden dienen voor aanvang van de cursus te zijn uitgelaten. Indien de hond zijn behoefte doet op of rond het terrein van de hondenschool, dient cursist dit zelf op te ruimen.
3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden –behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er‐ aangelijnd te zijn.
4. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist de zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er.
6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
7. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA‐verzekering van de cursist.
8. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, docht uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.
Artikel 5 – Adviezen
1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Hondencentrum Dox.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondencentrum Dox.
3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondencentrum Dox. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder IV.8 genoemd.
Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01-07-2022 Hondencentrum Dox.